Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 21 2014

JestemTylkoMoja
07:54
5502 3daa
Reposted fromsexcuseme sexcuseme viazapachsiana zapachsiana

August 13 2014

JestemTylkoMoja
20:49
Odczuwam dysonans pomiędzy tym "co było" a tym "jak jest".

Dysonans tak ogromny, że aż nie do zaakceptowania.
Reposted by9minutowaamfibijneleszekzukowskiawangardowysenduzedziecko
JestemTylkoMoja
17:47
Ktoś cię krzywdzi, a ty mu zamiast trucizny podajesz ciepłą herbatę z cytryną. Bo nie ma złych ludzi. Są tylko złe zachowania. Trzeba umieć widzieć człowieka w człowieku.
Reposted fromflesz flesz viaSukkie Sukkie

August 12 2014

JestemTylkoMoja
20:07

August 07 2014

JestemTylkoMoja
21:53
Reposted fromMoonTide MoonTide vianegacja negacja
JestemTylkoMoja
21:48
1097 4c85
Reposted frombecause because viairys irys

August 06 2014

17:43
9252 b4fb 500
Reposted fromjustadream justadream viasatyra satyra

August 05 2014

JestemTylkoMoja
19:10
19:07
0410 7168 500

awwww-cute:

Very photogenic kitten!

JestemTylkoMoja
19:06
18:51
2411 06de
Reposted fromsneakpeaking sneakpeaking
JestemTylkoMoja
18:17
Zostaje Ci wzruszenie ramionami - pamiątkowy gest po tym, że umieliśmy latać.
— Manuela Gretkowska
Reposted fromMissTake MissTake vianothingwrong nothingwrong
JestemTylkoMoja
14:50
6094 b1a7 500
Reposted fromaggape aggape viamefir mefir
JestemTylkoMoja
05:39
5363 51d6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamefir mefir
JestemTylkoMoja
05:33
Dobroć polega na szanowaniu i kochaniu ludzi bardziej niż na to zasługują.
— św. Paweł z Tarsu
Reposted fromtillbaka tillbaka viayourheartbeat yourheartbeat

August 04 2014

JestemTylkoMoja
20:58
"I może to chamskie... ale jedno z lepszych uczuć jest wtedy, gdy orientujesz się, że jesteś doskonale szczęśliwy bez ludzi, o których myślałeś, że nie możesz bez nich żyć."
— Perwersje na dobranoc.
Reposted fromduszka666 duszka666 viakejtowa kejtowa

July 31 2014

18:47
4734 9899
Reposted fromindie indie viadanio danio
JestemTylkoMoja
18:39
8385 18b8 500
Reposted frommajj majj viabrianmay brianmay
JestemTylkoMoja
18:39
1240 845e
Reposted fromAgape0289 Agape0289 viabrianmay brianmay
JestemTylkoMoja
18:37
I będziesz jeszcze pragnął By ona była mną
— Katy Perry "Wish you the worst"
Reposted fromxalchemic xalchemic viamefir mefir
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl